{{currentClip.play_date | date: 'HH:mm'}}

{{currentClip.play_date | date: 'dd/MM/yyyy'}}

{{currentClip.title}}

{{currentClip.player1_name}}

{{currentClip.player1_score}}

{{currentClip.player2_name}}

{{currentClip.player2_score}}

Chọn Trận
 • Cờ Thủ
 • Cược
 • Thời Gian
 • Loại Cờ
 • Số Ván
 • {{x.CreatorName}}
 • {{x.Bet | shortenNumber: 0}} {{x.Bet | shortenNumber: 0}}
 • {{x.Time}}
 • {{x.Type=="CoUp" ? "Úp" : "Ngửa"}}
 • {{x.Games}}
 • Vào Chơi
 • Cược
 • Số Ván
 • Thời Gian
 • Chủ Phòng
 • Khách
 • Loại Cờ
 • {{x.Bet | shortenNumber: 0}}
 • {{x.Games}}
 • {{x.Time}}:00
 • {{x.CreatorName}}
 • {{x.ChallengerName}}
 • {{x.Type=="CoUp" ? "Úp" : "Ngửa"}}
 • Tham Gia
Xếp Hạng
 • Top Elo
 • /
 • Top Vàng
 • /
 • Top Ruby
 • {{x.rank}}
  {{x.username | cut:true:6:'...'}}
  Lv. {{x.elo_rank}}
{{x.username}}
{{x.message}}
{{x.number}}
{{challengerView ? creatorClock : challengerClock}}
{{challengerView ? creator : challenger}}
{{Type == 'CoUp' ? "Cờ Úp" : "Cờ Tướng"}}
{{bet}}
{{time}}
{{games}}
{{challengerView ? challengerClock : creatorClock}}
{{challengerView ? challenger : creator}}
{{x.number}}

{{creator}}

{{creatorScore}}

{{challenger}}

{{challengerScore}}

 • {{x.profile.username}} Lv. {{x.profile.exp_level}}
  {{x.online_status_str}}